De maatschappelijke meerwaarde van erven in transitie

 7 december 2018 overzicht


Op het platteland verandert veel. Basisvoorzieningen verdwijnen, vergrijzing treedt op, agrariërs slaan andere wegen in. Er worden streekproducten voor de stad geproduceerd en (nieuwe) vormen van recreatie tot energieproductie ontstaan. De wens om met andere woon- en werkvormen in het buitengebied te experimenteren wordt groter. Kortom: het platteland wordt multifunctioneler. Hoe vinden erfeigenaren en overheden elkaar in hun gezamenlijke doel om het platteland vitaal en leefbaar te houden? En waar lopen ze tegenaan? Het project ‘Erven in transitie’ houdt zich bezig met deze vragen.

In 2018 vond het project ‘erven in transitie’ plaats. Op acht verschillende erven, verdeeld over acht gemeenten in Overijssel, vertelden erfeigenaren over hun wensen en ideeën. Uitdagingen en problemen werden op tafel gelegd. Op elk erf kwam een groep bij elkaar die bestond uit een diverse groep mensen: naast de eigenaren zelf zaten de gemeente en de provincie aan tafel. Ook een financieel of bedrijfskundig adviseur, kunstenaars, soms een buurman of buurvrouw en natuurlijk de organisatoren van AtelierOverijssel/Het Oversticht sloten aan.

Ze bogen zich over de mogelijkheden op het erf zelf, maar keken ook naar wat het erf nu betekent of kan betekenen voor zijn omgeving. De betekenis van een erf voor zijn omgeving hangt sterk samen met de bestaande netwerken van die omgeving. De opzet was dan ook om te onderzoeken of en hoe de vitaliteit en duurzaamheid van het platteland samenhangt met de aanwezigheid van sterke netwerken: Kunnen erven een grotere rol spelen voor de gemeenschap, door bijvoorbeeld onderdeel te zijn van lesprogramma’s op scholen, door nauwere samenwerking aan te gaan met een buurthuis of naburig hotel of restaurant?

Dat de bestaande netwerken belangrijke dragers zijn, werd bevestigd in de uitkomsten van de bijeenkomsten. Een ander belangrijk inzicht wat de bijeenkomsten opleverden is dat een goede relatie tussen eigenaren en gemeenteambtenaar een belangrijke randvoorwaarde voor geslaagde ontwikkeling is. Samen zoeken naar oplossingen is erg waardevol.

Alle deelnemers van de bijeenkomsten beaamden dat een gesprek met mensen die een andere insteek hebben dan jijzelf, verruimend kan zijn. Samen nadenken over de toekomst van een erf en breder denken over de toekomst van een gebied, levert waardevolle gesprekken en inzichten op.

Het eindverslag >

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij Anneke Coops via: anneke.coops@atelieroverijssel.nl