Opgave

In 2016 is een Alliantiefabriek georganiseerd om ideeën te genereren over hoe de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in het gebied tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal levend gehouden kan worden. Deze bijeenkomst leidde tot zeventien samenwerkingsprojecten (allianties) en afspraken over de toekomst van het gebied rondom het voormalige vliegveld. Daarbij gaat het om natuur, economie, recreatie en cultuurhistorie.

Een van die allianties is die tussen Eelerwoude, ADT, gemeente Enschede en Landschap Overijssel. In dit project verkennen de partijen “hoe landgoederen economisch, cultuurhistorisch en op het gebied van natuur kunnen samenwerken ten behoeve van versterking en instandhouding van het hele gebied’’. Het voormalige vliegveld wordt hierin gezien als kern.

In het voorjaar van 2017 hield AtelierOverijssel in opdracht van ADT verschillende interviews en organiseerden we drie werkateliers. De opdracht was om te komen tot een gezamenlijk gedragen dynamische agenda voor het gebied op en rondom (het voormalige) Vliegveld Twente (zie ‘Dynamische Agenda omgeving Vliegveld Twente’, 30 augustus 2017). Hiervoor waren verschillende stakeholders in het gebied uitgenodigd. 

Aanpak

Tijdens het proces werd de oorspronkelijke opzet bijgesteld en aangepast als het nodig was, mede afhankelijk van de reacties van de betrokkenen. Dit zorgde voor draagvlak voor de uitkomst. AtelierOverijssel heeft ter voorbereiding van de serie werkateliers eerst een verkenning van de kansen uitgevoerd in de vorm van persoonlijke interviews met een deel van de betrokkenen waaronder eigenaren in het gebied. De resultaten van de interviews zijn verwerkt in een kaart. Op 13 april 2017 werd het eerste werkatelier georganiseerd waar de kaart is gepresenteerd. In twee groepen zijn vervolgens verschillende thema’s besproken waaronder ‘kwaliteit door combinatie van rust en activiteit’, ‘routes, zonering en entrees’ en ‘samenwerking’. Plenair werden de ideeën met elkaar gedeeld. Hiermee werd de eerste aanzet gegeven voor het op te stellen toekomstscenario.

Naar aanleiding van het eerste werkatelier hebben we een eerste aanzet gemaakt voor een dynamische agenda. In het tweede werkatelier presenteerden we de dynamische agenda aan de hand van tien themakaarten. Na de presentatie is er in twee groepen gediscussieerd, zijn aanvullingen gedaan, punten aangescherpt en punten weggestemd.

Tijdens het derde werkatelier op 15 juni is de nieuwe dynamische agenda gepresenteerd. De nieuwe kaart bestaat uit twaalf punten die gezamenlijk de dynamische agenda vullen. Tijdens de avond werden de twaalf punten in kleine groepen besproken met als doel aan de thema’s concrete acties, termijnen en rollen te verbinden. Het resultaat is een rijkdom aan suggesties en aanbevelingen bij elk punt. Aan het eind van de avond werd de dynamische agenda door de betrokkenen ondertekend.

Resultaat

Een gezamelijk gedragen dynamische agenda voor het gebied.

 

Meer weten over dit project? Anneke Coops vertelt u er graag alles over.

Gebiedsvisie Vliegveld Twenthe

Betrokkenen

Grondeigenaren, ADT, Eelerwoude, gemeente Enschede en Landschap Overijssel, Vitens, Waterschap Vechtstromen en vele anderen.

Opdrachtgever

Area Development Twenthe (ADT)

Periode

3 werkateliers in 2017